Elevhälsa

Uppdrag och mål

Enligt skollagen 2 kap. 25 § ska elevhälsan omfatta och erbjuda medicinsk, psykologisk, psykosocial- och specialpedagogiska insatser. Vårt främsta uppdrag är att vi ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande med mål att så tidigt som möjligt stödja elevers utveckling mot utbildningens mål.

I Tanums kommun samverkar elevhälsa på lokal och central nivå

Deras gemensamma uppdrag och mål är att tillsammans med barn/elever, pedagoger och föräldrar arbeta för att skapa en god social, pedagogisk och fysisk miljö utifrån barn/elevers olika behov och förutsättningar att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Vill du veta mer om vår plan mot kränkande behandling läs här:

Sjukanmälan görs på telefonnummer 0515-777 107 eller till Expeditionen 0525-182 20

På Campus Futura gymnasium arbetar

Skolsköterskan

Berit Markman 0525-18349 eller 0706-090306,

Mån – tisdag 8-16,30

Kurator

Susanne Hagen

Tis – torsdag

Här hittar du fler bra telefonnummer:

Rektor för den lokala elevhälsan på Gymnasiet

  • Helen Larsholt 0525-185 05

Den centrala barn- och elevhälsan

Riktar sig till alla barn/elever inom kommunens förskolor, pedagogisk omsorg, grund-, grundsär- och gymnasieskolan och får sina uppdrag av förskolechef/rektor. I teamet arbetar specialpedagoger, logoped, psykologer, kuratorer, skolläkare och skolsköterskor.

Chef för centrala barn- och elevhälsan

  • Sten Gunnar Axelsson 0525-181 93