Om Campus Futura

Vision

Elevers lärande och utveckling står i centrum på Campus Futura. Vi ser kunskaper och färdigheter som en viktig grund för våra elevers möjligheter att gå vidare ut i arbetsliv och yrkesutövning. Vi vill att våra elever ska få sådan kunskapsgrund att de själva genom egna positiva val kan forma sin framtid.

Kunskapssyn

Vi på Campus Futura har höga förväntningar på våra elever grundade i en genuin övertygelse om att alla kan och vill ta till sig kunskap och nå läroplanens mål. Vi anser att höga förväntningar och en tro på individens möjligheter är viktiga i skolans arbete att skapa goda relationer till eleverna. Goda relationer som bidrar till att förtroende och tillit byggs upp hos eleven både till den egna förmågan och skolan och dess personal.

Helhetssyn

På våra program ska eleverna kunna tillägna sig kunskaper, vanor, attityder som är av betydelse för självförtroende, den personliga utvecklingen och för deras insikt om behovet av vidare studier och möjligheter på arbetsmarknaden.

Undervisningen ska bygga vidare på elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper och syfta till att ge ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att elevers studieintresse och arbetslust ständigt simuleras. Detta kräver ett starkt engagemang för eleverna från skolans sida och en individuell anpassning av undervisningen utifrån den enskilde elevens intresse och förmåga.