Verksamheten

Vision

Campus Futura är en skola där elevers lärande och utveckling står i centrum. Vi ser kunskaper och färdigheter som en viktig grund för våra elevers möjligheter att gå vidare ut i arbetsliv och yrkesutövning. Vi vill att våra elever ska få sådan kunskapsgrund att de själva genom egna positiva val kan forma sin framtid.

Kunskapssyn

Vi på Campus Futura har höga förväntningar på våra elever grundade i en genuin övertygelse om att alla kan och vill ta till sig kunskap och nå läroplanens mål. Vi anser att höga förväntningar och en tro på individens möjligheter är viktiga i skolans arbete att skapa goda relationer till eleverna. Goda relationer som bidrar till att förtroende och tillit byggs upp hos eleven både till den egna förmågan och skolan och dess personal.

Skolutveckling

Campus Futura deltar from hösten 2018 i samverkan för bästa skola tillsammans med Skolverket. Syftet är arbeta med skolutveckling för att skapa hög kvalitet och hög måluppfyllelse.

Helhetssyn

På våra program ska eleverna kunna tillägna sig kunskaper, vanor, attityder som är av betydelse för självförtroende, den personliga utvecklingen och för deras insikt om behovet av vidare studier och möjligheter på arbetsmarknaden.

Undervisningen ska bygga vidare på elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper och syfta till att ge ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att elevers studieintresse och arbetslust ständigt simuleras. Detta kräver ett starkt engagemang för eleverna från skolans sida och en individuell anpassning av undervisningen utifrån den enskilde elevens intresse och förmåga.

Klagomålshantering och förbättringsförslag

Vi i Barn- och utbildningsförvaltningen ser klagomål och synpunkter som ett viktigt redskap för att förbättra vår verksamhet och stärka brukarnas inflytande. Lämna gärna in dem skriftligt på blanketten som du hittar på www.tanum.se under barnomsorg och utbildning/synpunkter och klagomål.

Vem framför jag mina klagomål/synpunkter till?

Vänd dig i första hand till den person, enhet eller avdelning där klagomål hör hemma. Gäller det verksamheten i den egna klassen/gruppen vänder du dig i första hand till ditt/dina barns lärare. Om du inte anser att du får gehör för dina synpunkter eller om du upplever att det är svårt eller känsligt att tala med personalen kan du ta kontakt med rektor.

Gäller det frågor som rör skolan i sin helhet tar du kontakt med rektor.

Frågor som rör den kommunala skolorganisationen hanteras av förvaltningschef och i sista hand Barn- och utbildningsnämnden Du kan även få hjälp att hitta rätt genom att vända dig till Barn- och utbildningsförvaltningen. Tfn 0525-18000.