Verksamheten

För Coronainformation, se längst ner på denna sida.

Vision

Campus Futura är en skola där elevers lärande och utveckling står i centrum. Vi ser kunskaper och färdigheter som en viktig grund för våra elevers möjligheter att gå vidare ut i arbetsliv och yrkesutövning. Vi vill att våra elever ska få sådan kunskapsgrund att de själva genom egna positiva val kan forma sin framtid.

Kunskapssyn

Vi på Campus Futura har höga förväntningar på våra elever grundade i en genuin övertygelse om att alla kan och vill ta till sig kunskap och nå läroplanens mål. Vi anser att höga förväntningar och en tro på individens möjligheter är viktiga i skolans arbete att skapa goda relationer till eleverna. Goda relationer som bidrar till att förtroende och tillit byggs upp hos eleven både till den egna förmågan och skolan och dess personal.

Skolutveckling

Campus Futura deltar from hösten 2018 i samverkan för bästa skola tillsammans med Skolverket. Syftet är arbeta med skolutveckling för att skapa hög kvalitet och hög måluppfyllelse.

Helhetssyn

På våra utbildningar ska eleverna kunna tillägna sig kunskaper, vanor, attityder som är av betydelse för självförtroende, den personliga utvecklingen och för deras insikt om behovet av vidare studier och möjligheter på arbetsmarknaden.

Undervisningen ska bygga vidare på elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper och syfta till att ge ett helhetsperspektiv. Det är viktigt att elevers studieintresse och arbetslust ständigt simuleras. Detta kräver ett starkt engagemang för eleverna från skolans sida och en individuell anpassning av undervisningen utifrån den enskilde elevens intresse och förmåga.

Klagomålshantering och förbättringsförslag

Vi i Barn- och utbildningsförvaltningen ser klagomål och synpunkter som ett viktigt redskap för att förbättra vår verksamhet och stärka brukarnas inflytande. Lämna gärna in dem skriftligt på blanketten som du hittar på www.tanum.se under barnomsorg och utbildning/synpunkter och klagomål.

Vem framför jag mina klagomål/synpunkter till?

Vänd dig i första hand till den person, enhet eller avdelning där klagomål hör hemma. Gäller det verksamheten i den egna klassen/gruppen vänder du dig i första hand till ditt/dina barns lärare. Om du inte anser att du får gehör för dina synpunkter eller om du upplever att det är svårt eller känsligt att tala med personalen kan du ta kontakt med rektor.

Gäller det frågor som rör skolan i sin helhet tar du kontakt med rektor.

Frågor som rör den kommunala skolorganisationen hanteras av förvaltningschef och i sista hand Barn- och utbildningsnämnden Du kan även få hjälp att hitta rätt genom att vända dig till Barn- och utbildningsförvaltningen. Tfn 0525-18000.

 

Information med anledning av Corona
Från Ann-Brit Oseland Karlsson till Elever, Personal, Vårdnadshavare och Lärare i Campus Futura Gy
Barn- och utbildningsförvaltningen Datum 2020-03-06

Information – Coronaviruset (covid-19)
I nuläget vet vi att coronavirus sprids genom nära kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. De allra flesta som smittas blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva.

Vad kan du göra för att undvika smitta?
En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Stan na hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, i skolan på ditt arbete eller där du är nära andra.

Vad gör Tanums kommun?
Information och rekommendationer till allmänheten finns på Tanums kommuns hemsida, där hänvisas i första hand till ansvariga myndigheters råd och riktlinjer. Tanums kommun ser över pandemiplaner och beredskapen överlag och har kontinuerligt interna möten/avstämningar i kommunen med anledning av Corona. I övrigt följer Tanums kommun fortlöpande rapportering och deltar i länsstyrelsens samverkans- konferenser.

Hur hanterar vi individer som varit ute och rest?
Tanums kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer. Ur ett smittskydds- perspektiv finns i dagsläget inga rekommendationer att friska barn, elever eller medarbetare som återkommer från en resa ska stanna hemma från förskola, skola eller arbete. Personer som nyligen varit i ett land där smitts pridning pågår och nu har hosta, feber eller andningsbesvär ska kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om symtom och resehistorik.

Mer information om coronaviruset hittar du här
• Folkhälsomyndigheten – frågor och svar
• Allmänna informationsnumret 113 13
• 1177 Vårdguiden.se